Medlemsinfo

MEDLEMSINFO

ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET


Vår förening bygger på att vi alla hjälper till för underhåll av anläggningen och genomförande av tävlingar. Det behövs flertalet funktionärer och arbetskraft, och vi hoppas alla medlemmar är med och engagerar sig.


Det är obligatoriskt för alla medlemmar som deltar i tävlingar, pay and jump, programridningar m.m att hjälpa till att bygga bana inför tävling, bygga om inför kommande dag samt plocka undan enligt schema som kommer läggas upp på hemsidan.

TRIVSELREGLER

 

Vår värdegrund bygger på gemenskap, ansvar, öppenhet och respekt, så vi bemöter alla på samma sätt man själv vill bli bemött. Dvs ett bra ”sportmanship” som innehåller följande:

 

Kommunicera vänligt. Vi pratar med varandra och inte om varandra.

 

Vi håller en god ton och har en trevlig attityd i ALL skriftlig form om klubben, egna och andra klubbars medlemmar i sociala medier som t ex Facebook, bloggar, Twitter, och övriga internet sidor.

 

Vi gläds med varandra i framgång och stöttar varandra i motgång.

 

Vi kommentrar andra ryttare positivt på tävlingar och träningar och låter bli negativa omdömen.

 

Vi stöttar varandra och "håller ihop" i föreningen.

 

Vi hjälper varandra, alla behövs.

 

Vi hälsar på varandra, både på vår anläggning och när vi träffas på tävlingar/träningar på annan ort.

 

Vi uppför oss och visar respekt mot både hästar, övriga medlemmar och besökare.

 

Tänk på att vi har många yngre ryttare – föregå med gott exempel.

 

Ur säkerhets- och trivselsynpunkt är det mycket viktigt att alla följer våra ordnings- och trivselregler. Om någon inte klarar av det, stör, förstör eller liknande så utdelas en varning. I allvarliga fall kan du bli avstängd från anläggningen.

 

Ordningsregler

All ridning ska ske med hjälm och helst säkerhetsväst.

 

Parkering av bilar/transporter ska ske på anvisad plats.

 

Hundar ska vara kopplade på hela anläggningen. Hundar på läktaren ska vara tysta och får inte störa verksamheten.

 

Rökning är inte tillåtet på anläggningen som är rökfri.

 

Hjälp till att hålla rent och snyggt på vår gemensamma anläggning.


POLICY FÖR LAGTÄVLINGAR

 

Lagtävlingar är en viktig del i klubbens ungdomsverksamhet. Det skapar gemenskap i en annars väldigt individuell sport.

 

För att hjälpa ungdomarna inför tävlingen bjuder klubben på en tävlingsförberedande träning samt coachning under tävlingen, av gruppens ordinarie tränare eller av annan tränare i klubben (def: av styrelsen godkänd tränare med regelbundna gruppträningar i klubbens anläggning).

 

Styrelsen kan ändra antal träningar och godkänna andra tränare beroende på omständigheterna. Styrelsen ej hellre garantera att tränarna accepterar uppdraget och i sådant fall skall engagerande av annan tränare godkännas av kassören.

 

Klubbschabrak kan lånas av klubben. Klubbjackor svarar var och en för själv. Undantag är elitlag där klubben svarar för jackor.

 

Lagledare vid tävling skall inte vara en förälder med barn som deltar i lagtävlingen. Om detta ej är möjligt skall den i styrelsen som är ungdomsansvarig godkänna lösningen.

 

Kassören skall godkänna kostnad för tränaren.Pay-arrangemang, ett sätt att träna på att tävla


Kullabygdens Ryttarförening (KRF) anordnar s.k. pay-arrangemang som ett komplement till officiella tävlingar. Viktigt att veta är att ett pay-arrangemang inte är en tävling, utan en träning. Därav omfattas inte arrangemanget av tävlingsreglementet (TR). KRF följer dock Ridsportförbundets rekommendationer ur både djurskydds- och säkerhetssynpunkt för pay-arrangemang.

Om inbjudan har begränsningar utöver nedanstående punkter gäller dessa. Tävlingsledaren äger dock rätt att fatta beslut hur reglerna skall tolkas baserat på den aktuella situationen.

Hantering av häst: Otillåten hantering av häst,olämpligt uppträdande eller överdriven bestraffning av häst accepteras ej.

Ansvariga: På alla arrangemang, även om det är ungdomssektionen eller liknande som anordnar arrangemanget skall en eller flera kunniga vuxna vara ansvariga för arrangemanget.Dessa skall finnas på plats under hela arrangemanget, cirkulera på anläggningen (främst framridning/framhoppning), kunna svara på frågor och ”hålla koll”.


Vaccinationsintyg:Föratt undvika att smittor eller andra sjukdomar sprids skall giltigtvaccinationsintyg uppvisas innan urlastning.


Ekipagets utrustning: Hjälm krävs vid all ridning på KRFs anläggning, så även för deltagare på pay-arrangemang. Vid hoppning krävs säkerhetsväst för omyndig ryttare.

Medhjälpare under ritten:  Ryttare har rätt att använda medhjälpare inne på banan om detta anges i inbjudan. Muntlig hjälp med programmet eller bansträckning får ske för att främja god utbildning.


Triangelmärktahästar: Triangelmärkta hästar får ej delta i KRFspay-arrangemang. Ridsportförbundet riktlinjer för triangelmärktahästar är följande: ”Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som promenad- eller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.”


Tillåtna”starter” per häst:Antalet starter/rundor en häst får göra per arrangemang är begränsat till 3 starter/rundor.


Försäkring: Ridsportförbundetsmedlemsförsäkring gäller vid all ridning för de som är medlemmar i en förening som är ansluten till Ridsportförbundet. Försäkringen gäller vid aktiviteter som bedrivs av Ridsportförbundet, i föreningens regi eller i samverkan med föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från aktiviteten. Den omfattar föreningens medlemmar även då de deltar i aktiviteter som arrangeras av andra medlemsföreningar. Försäkringen gäller ocksåvid medlemmens enskilda ridning och träning.

All ridning skerpå egen risk: All ridning sker på egen risk, precis som vid officiella tävlingar.

Avspärrningar: Avspärrningar skall finnas mellan hästar och åskådare.

Antal ekipage på framridning/framhoppning: Maximalt antal samtida ekipage på framridning/framhoppning är begränsat till 5-7 ekipage.


Tidsbegränsat istället för ’felbegränsat’: Alla skall ha möjlighet att rida runt hela banan alternativt hela programmet oberoende av fel. Tiden på banan begränsas dock till 5 minuter för hoppning och 10minuter för dressyr. Uppstår problem vid ett hinder kan tävlingsledaren låta underlätta för ekipaget genom att t ex sänkahindret eller be dem fortsätta till nästa hinder för att ge ekipaget en positiv upplevelse.

Ridsportens ledstjärnor förhäst gäller:
• Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
• Jag behandlar alla hästar med respekt.
• Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
• Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.


Ridsportensledstjärnor för människan gäller:
• Jag visar respekt för alla människor.
• Jag är en god förebild för ridsporten.
•Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.


Policy för Sociala medier

 

Denna policy beskriver regler för samtliga medlemmar, ideella ledare, förtroendevalda och anställda i alla åldrar som representerar Kullabygdens Ryttarförening avseende sociala medier.


Som medlem representerar du Kullabygdens Ryttarförening all tid som du befinner dig på vår anläggning samt i andra situationer utanför anläggningen.

 

Sociala medier

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube m fl. Gäller även andra forum och nya som kan tillkomma.

 

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra ridsporten och Kullabygdens Ryttarförening samt att stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera.

Kommunikation över internet innebär också risker för Kullabygdens Ryttarförening då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa och till nackdel för klubben och enskilda.

 

Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar inom Kullabygdens Ryttarförening ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och där med ge fler möjligheter att ”hitta till” och ta del av vår verksamhet.

 

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Kullabygdens Ryttarförening ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det gör också föreningen mer öppen och tillgänglig.

Sociala medier används främst för att delge korta notiser, förstärka vissa budskap och puffa för ytterligare information på vår hemsida.

 

Din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Kullabygdens Ryttarförening. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ, oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat. Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller annan förtroendevald.

 

Allmänt

I den mån Kullabygdens Ryttarförening har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor o s v så administreras dessa av Kullabygdens Ryttarförenings utsedda. Om man bryter mot de uppsatta förhållningsreglerna så riskerar man att uteslutas från föreningens grupper.

 

Förhållningsregler sociala medier:

 • Visa respekt.
 • Kommentera aldrig någon nedlåtande.
 • Var alltid korrekt och visa gott omdöme.
 • Det är absolut inte tillåtet att på föreningens sociala kanaler utrycka rasism, sexism eller hat.
 • Tänk dig för, minst en gång extra, beträffande möjliga tolkningar och konsekvenser utifrån ditt inlägg.
 • Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Länkar till andra webbplatser och grupper ska användas med försiktighet. Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Kullabygdens Ryttarförening.
 • Beakta personuppgiftslagens (GDPR) regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.
 • Var eftertänksam med bildanvändning, både gällande upphovsrätt och att inhämta samtycke från personer som kan identifieras på bilder, eller dess vårdnadshavare om de är minderåriga.
 • Föreningens Facebook-grupp används främst för att delge korta notiser, förstärka vissa budskap och puffa för evenemang mm. Debatter på föreningens Facebook och andra sociala medier tillåts inte, eftersom de kan riskera att skapa personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information.

 

Kortfattat:

 • Tänk på att du som medlem i Kullabygdens Ryttarförening representerar klubben den tid du är på anläggningen och på andra platser i häst-sammanhang, både vad gäller det du gör samt vad du skriver på sociala medier.
 • Visa respekt mot andra.
 • Kommentera aldrig någon nedsättande.
 • Tänk på att inlägg i sociala medier läses av många andra än de som det var tänkt för.
 • Ta inga bilder och lägg inte ut bilder utan att fråga om lov, även de som kommer med i bakgrunden.
 • Visa gott omdöme!
 • Var positiv!

 

Synpunkter & önskemål

Har du som medlem idéer, önskemål eller synpunkter på hur föreningen använder sociala medier eller vad som kan förbättras så är du välkommen att kontakta oss via epost christina@orwen.se.

 


DROGPOLICY


Kullabygdens Ryttarförening arbetar för att häst- och ridintresserade i alla åldrar ska ha möjlighet att träffas för gemensamma träningar, tävlingar och andra aktiviteter.

Det är viktigt att de vuxna i vår förening är goda förebilder för våra barn och ungdomar, när det gäller tobak, alkohol, narkotika och doping. Vår policy följer RF:s dopingregler.


TOBAK

Tobak innefattar både rökning och snusning. Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för inköp och brukande av tobak. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar under 18 år har använt tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar/vårdnadshavare.


Ansvaret för att reglerna följs är ungdomarnas, tränarnas/ledarnas och föräldrarnas.


Vuxna får endast röka på anvisad plats, tränare/ledare förväntas att inte använda tobak under träningstid/utbildningstid. Om någon använder tobak bland ungdomarna eller i ridhuset upplyser vi om vikten av att vara en god förebild, samt brandfaran.


ALKOHOL

Enligt svensk lag är åldersgränsen för att köpa alkohol på restaurang är 18 år och för att köpa alkohol på systembolaget 20 år. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar under 18 år druckit alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar/vårdnadshavare.


Ansvaret för att reglerna följs är ungdomarnas, tränarnas/ledarnas och föräldrarnas.


Som tränare/ledare och vuxen är det viktigt att ta sitt ansvar och vara en god förebild för ungdomarna.


Inom vår förening förekommer ingen alkohol under träning, tävling eller annan föreningsaktivitet.


På eventuella fester i föreningens regi bjuds ALDRIG någon under 18 år på alkohol.


NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT

Enligt svensk lag är all användning och hantering av narkotika förbjuden, all användning av dopingpreparat är förbjuden i samband med idrotten och dess etik.


Om vi misstänker att någon av våra ungdomar under 18 år använt narkotika eller dopingpreparat pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar/vårdnadshavare.


Ansvaret för att reglerna följs är ungdomarnas, tränarnas/ledarnas och föräldrarnas.


Ansvaret för att policyn efterföljs ligger på oss alla gemensamt.

Alla vuxna, tränare/ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret av att policyn följs.


JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

 

Utgångspunkt

Jämställd idrott innebär att det ska finnas lika möjligheter för alla oavsett kön. Kvinnlig och manlig idrott ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist. Jämställd idrott är en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet ger möjligheter att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser och goda förutsättningar för en positiv idrottsutveckling. I den jämställda idrottsrörelsen är alla välkomna.

 

Förutsättningar/Nuläge

Ridsporten är till sin karaktär en jämställd sport där kvinnor och män tränar och tävlar tillsammans och på lika villkor. Ridsporten är därigenom en positiv förebild när det gäller jämställdhet.

 

Ridskolemiljön har visat sig ha stor betydelse för flickors utveckling till ledare på olika positioner i samhället.

 

80% av föreningens medlemmar (2016) utgörs av kvinnor och flickor. På elitnivå är fördelningen mellan kvinnor och män betydligt jämnare, vilket bör innebära att förutsättningar finns att öka antalet pojkar och män på breddnivå även i vår förening. Föreningens medlemmar har en stor åldersmässig spridning.

 

Föreningen får stöd från kommunen, men anläggning, ungdomsträning och ridskola är dyra att driva och priset för den enskilde aktive blir därför förhållandevis hög. Ridsporten bör jämföras med andra idrotter som har höga omkostnader såsom golf, simning och ishockey.

 

Jämställdhetsarbetet kan ge möjligheter att locka nya medlemmar. Det kan också vara ett argument för att attrahera sponsorer.

 

Målsättning

Föreningen har två huvudmål (som inte konkurrerar med varandra) i sitt jämställdhetsarbete:

 • Dels att arbeta för att som traditionell flickidrott få del av kommunala satsningar i samma utsträckning som traditionella pojkidrotter.
 • Dels att öka andelen män och pojkar bland medlemmarna.

  

Aktörer/Ansvariga

Jämställdhetsarbetet angår alla i föreningen: Styrelse, ledare, aktiva och föräldrar.

 

Insatser

Faktamaterial som beskriver föreningens verksamhet, dess förutsättningar, svårigheter och möjligheter ska finnas tillgängligt.

 

Styrelsen informerar kontinuerligt kommun och press om föreningens aktiviteter för att synliggöra verksamhet och dess fostrande roll som plantskola för starka flickor (och även pojkar).

 

Föreningen ger ansvar till och bedriver ledarskapsutbildning för ungdomar.

 

Kartläggning för att behålla medlemmar. Vilka behov och önskemål finns inom olika åldersgrupper? Vilka alternativ för vidareutbildning och specialisering finns?

 

Inventera vilka förebilder som finns inom föreningen.

 

Riktade insatser för att rekrytera och behålla pojkar och män som medlemmar i föreningen.

 

Etablera samarbete med andra idrottsföreningar som har en annan könsfördelning än vår med syfte att påverka attityder och värderingar.

 

Styrelsen är ansvarig för insatserna och jämställdhetsplanen skall regelbundet ses över och uppdateras. fram en långsiktig plan för insatserna.